Alokace vakcíny proti covid-19

Alokace vakcíny proti covid-19

Zpomalení či zastavení šíření viru SARS-CoV-2 v populaci je velmi obtížné a přináší s sebou celou řadu negativních dopadů na lidské zdraví (oddalování lékařských zákroků a zhoršení kvality poskytované péče, psychické problémy), či socioekonomické faktory individuí, rodin a celé společnosti. Příslušná opatření také vyžadují ochotu a schopnost efektivně a konzistentně je dodržovat, což může vzhledem k celé řadě faktorů (konspirační myšlení, zneužívání autority některými lékaři, epistemická korupce společnosti, záplava fake news) velmi obtížné. Účinná vakcína proti onemocnění covid-19 je tak hlavní nadějí na efektivní zvládnutí pandemie a zamezení jejího návratu.


Třebaže se ceká řada farmaceutických společností usilovně snaží vyvinout a otestovat vakcínu proti covid-19 (některé vakcíny již čekají na konečné schválení), pandemie covid-19 je celosvětový fenomén a v prvních fázích uvolňování na trh budou vakcíny představovat vzácný zdroj, který nebude přístupný všem. Je tedy třeba vytvořit efektivní a prakticky použitelný systém alokace vakcín proti covid-19, který bude v souladu
s etickými principy. V následujících řádcích předkládáme eticky podložený a konzistentní rámec alokace vakcíny, který má tři složky zobrazené v následujícím diagramu:

Hlavním cílem vakcinace je ochrana veřejného zdraví a socioekonomického welfare společnosti. 

Hlavními a snadno určitelnými parametry ochrany veřejného zdraví v souvislosti s vakcinací je redukce morbidity
a mortality, parametry socioekonomického welfare společnosti nejsou předmětem těchto doporučení. Redukci mortality a morbidity společně s ochranou socioekonomického welfare společnosti lze chápat jako snahu o maximalizaci užitku, tj. jako první princip etiky alokace vzácných zdrojů. Tento princip hraje dvojí roli: jednak určuje hlavní cíl vakcinace, je však také jedním z etických principů, jež určují kritéria alokace vakcíny.

Druhým principem alokace vakcíny proti covid-19 je férovost (druhý princip etiky alokace vzácných zdrojů), která vyžaduje nestrannost při alokaci, přisuzování stejné hodnoty všem lidským jedincům a zákaz diskriminace založené na irelevantních vlastnostech.

Třetím principem alokace vakcíny proti covid-19 je transparentnost. Vyžaduje, aby celkový rámec alokace vakcíny a jeho jednotlivé složky byl srozumitelný, konzistentní, aby komunikace odborníků a příslušných státních orgánů a úředníků ohledně alokace vakcíny byla jasna, koherentní a srozumitelná. Transparentnost je v kontextu vakcinace velmi důležitou hodnotou. Aby se efektivně zamezilo šíření choroby, musí se dosáhnout takového stavu proočkovanosti, kterému se říká skupinová imunita. To vyžaduje, aby lidé byli ochotní nechat se očkovat, aby rozuměli cílům a důvodům vakcinace, důvěřovali svým lékařům, aby nepodléhali panice, nepodloženým domněnkám a konspiračním teoriím. Vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví by kromě již existujícího plánu alokace vakcíny měly v co nejkratší době předložit plán efektivní a srozumitelné osvěty veřejnosti, a okamžitě ho uvést v praxi. Je naprosto nezbytné, aby se všichni lidé mohli dozvědět o všech rizicích onemocnění covid-19, jeho dopadů na život naší společnosti, účinky vakcíny jako efektivního prostředku zastavení šíření viru SARS-CoV-2 a také všech benefitech i rizicích, jež jsou s vakcinací spojeny. 

Současně by mělo být ze strany státu zajištěno, že v případě újmy na zdraví v důsledku nežádoucích účinků očkovacích látek, bude tato újma náležitě odškodněna.

Konečně čtvrtým a posledním principem je důraz na to, aby se všechna opatření opírala o evidence-based medicínu, zvláště v oblasti epidemiologie a dalších relevantních oborů. Přihlížet by se mělo pouze k názoru odborníků v daných oborech a neměl by se brát zřetel na falešné autority. Evidence-based přístup by měl přispět k vytváření modelů přenosu infekce, identifikaci vulnerabilních skupin a přenašečů viru. 

šechny principy v rámci celkového rámce shrnuje následující diagram:

Čtyři principy alokace vakcíny proti covid-19 umožňují formulovat prakticky aplikovatelná kritéria alokace vakcíny a kategorizace, která jsou založená na analýze rizik:

  • Riziko nákazy;
  • Riziko vážné morbidity a mortality;
  • Rizika vážných společenských dopadů;
  • Rizika přenosu infekce.

Celkový rámec alokace vakcíny proti covid-19 s kritérii alokace opět shrnuje následující obrázek:

Prostřednictvím kritérií alokace vakcíny proti covid-19 je možné určit jednotlivé kategorie uchazečů o vakcínu
a fáze její alokace:

Pokud se lékaři dají hromadně očkovat, mohou tím vyslat důležitý pozitivní signál společnosti, která by tak mohla překonat obavy z vakcinace.
Třebaže má alokace vakcíny proti onemocnění covid-19 pouze dvě fáze, každá z těchto fází je rozdělena na základě 1. – 4. kritéria do čtyř a pěti kategorií, jež umožňují bližší specifikaci postupu alokace v rámci každé fáze. 

Konečný pohled na celkový rámec alokace vakcíny proti covid-19 podává následující schéma: